Regulamin

Sklepu internetowego www.ranitasobanska.com


SŁOWNICZEK:

Regulamin - niniejszy Regulamin, określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz przedmiot sprzedaży, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka) zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: 9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7 384 500,00 zł (opłacony w całości) za pośrednictwem witryny pod adresem: www.ranitasobanska.com i Sklepu pod adresem: www.ranitasobanska.com/sklep, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.ranitasobanska.com/sklep prowadzony przez spółkę pod firmą OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: 9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7 384 500,00 zł (opłacony w całości), adres poczty elektronicznej: sklep@ranitasobanska.com, numer telefonu 605 100 496 .

Sprzedawca - spółka pod firmą OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000555276, NIP: 9451978451, REGON: 356630870, wysokość kapitału zakładowego 7 384 500,00 zł (opłacony w całości), prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym: www.ranitasobanska.com/sklep.

Klient - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą korzystając ze Sklepu, składająca zamówienie w ramach Sklepu i/lub subskrybująca newsletter Sklepu.

Konto Klienta - zbiór danych podawanych przez Klienta przy rejestracji konta w Sklepie służące m.in. do realizacji złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych reklamacji lub odstąpień od umowy. Konto Klienta może być także dalej zwane „Kontem użytkownika”.

Towar - prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacja - tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.

Rękojmia - tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego Towaru.

Świadczenie umowne - świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron umowy, tj. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru, zaś świadczeniem Klienta jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie, tj. za sprzedaż Towaru wykonaną przez Sprzedawcę.

Trwały nośnik - materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS) pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą.

Wada istotna - przesłanka umożliwiająca złożenie przez Klienta żądania odstąpienia od umowy w ramach Reklamacji z tytułu Rękojmi.

Usługi - działalność prowadzona przez Sprzedawcę, obejmująca:

 1. Usługę sprzedaży - sprzedaż Towarów drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Sklepu,
 2. Usługę Newsletter – bezpłatne przekazywanie Klientom Newslettera.

Newsletter - biuletyn wydawany i przesyłany przez Sprzedawcę Klientom w formie elektronicznej, zawierający informacje dotyczące m.in. oferty Sklepu oraz promocji na Towary dostępne w Sklepie.

Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość; dokonanie zakupu w Sklepie.

Wada fizyczna Towaru - jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:

 1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Nie jest Wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

Wada prawna Towaru - jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:

 1. stanowi własność osoby trzeciej;
 2. obciążony jest prawem osoby trzeciej;
 3. ograniczenie w korzystaniu z Towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204.)


SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogóle. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne)
 2. Sposoby porozumiewania się z Klientem.
 3. Cena.
 4. Sposoby złożenia zamówienia.
 5. Formy i termin płatności.
 6. Realizacja złożonych zamówień.
 7. Koszty dostawy.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki.
 9. Reklamacje dotyczące Towarów. Gwarancja.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
 11. Usługa Newsletter.
 12. Reklamacje usług elektronicznych.
 13. Ochrona danych osobowych.
 14. Polityka prywatności.
 15. Postanowienia końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY (ŚWIADCZENIE UMOWNE)

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, subskrypcji Newslettera oraz dokonywania zakupów oferowanych za jego pośrednictwem Towarów, w tym w szczególności:
  1. warunki techniczne korzystania ze Sklepu,
  2. sposób składania i realizacji zamówień,
  3. formy, koszty i terminy dostawy,
  4. zwroty,
  5. procedurę reklamacyjną.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu i zamawiania oferowanych w ramach Sklepu Towarów jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję warunki regulaminu” widocznego podczas procesu składania Zamówienia.
 4. Na stronie internetowej Sklepu oferujemy Klientom odzież i dodatki oraz obuwie. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru, który zamówił w Sklepie. Jako Sprzedawca zobowiązujemy się do dostarczenia Klientom Towarów bez Wad fizycznych i Wad prawnych.

 

II. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KLIENTEM

Pod numerem telefonu: 605 100 496 lub adresem mailowym: sklep@ranitasobanska.com udzielamy informacji Klientom w sprawie zawartej umowy sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta.

W sprawie realizacji złożonego zamówienia kontaktujemy się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Klienta numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego w Sklepie zamówienia.

 

III. CENA

 1. Ceny Towarów oferowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru. Jako Sprzedawca pokrywamy koszty dostawy Towarów do Klienta.
 3. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez nas otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

 

IV. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych przez nas Towarów, ich opis ze wskazaniem głównych cech, zamieszczony jest pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Formy złożenia zamówienia:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto lub bez jego zakładania),
  2. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: sklep@ranitasobanska.com ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianym Towarze oraz danych osoby zamawiającej (Klienta).
 3. W przypadku, gdy Klient dobrowolnie zdecyduje się założyć Konto na stronie internetowej Sklepu, powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu w zakładkę „Zarejestruj się”,
  2. wypełnić wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,
  3. zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję warunki regulaminu” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu obsługi Konta użytkownika poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox.
 4. Opcjonalnie, w zależności od życzenia Klienta, Klient może dodatkowo zaznaczyć w okienku checkbox opcje: wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT, wskazanie innego adresu dostawy Towaru do Klienta, zgodę na otrzymywanie Newslettera przez Klienta.
 5. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania przez Klientów.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar notę rozliczeniową, fakturę VAT (w tym wypadku na życzenie Klienta), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od umowy.

 

V. FORMY I TERMIN PŁATNOŚCI

Oferujemy dwa sposoby płatności za zakupiony Towar:

 1. za pobraniem przy odbiorze Towaru - Klient płaci kurierowi przy odbiorze przesyłki (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski),
 2. za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych www.dotpay.pl - Klient płaci z góry za zakupiony Towar przed realizacją dostawy.

 

VI. REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ

 1. Z przyczyn technicznych nie realizujemy zamówień z opcją własnego odbioru Towaru przez Klientów.
 2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczamy na terenie Polski, za pośrednictwem kuriera GLS (przy wszystkich formach płatności dostępnych w Sklepie).
 3. Niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępujemy do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności wybrana przez Klienta, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) - do 21 dni roboczych;
  2. czas dostawy - do 2 dni roboczych
 4. Szczegółowy opis realizacji złożonych zamówień znajduje się w zakładce „Dostawa”.
 5. Podany termin dostawy jest terminem deklarowanym przez profesjonalnego przewoźnika. Niestety, nie mamy możliwości ustalania z Klientami godzin doręczenia zamówionych Towarów. W przypadku firmy kurierskiej GLS doręczenia odbywają się w godzinach 9 - 17 (dni powszednie). Jeżeli w godzinach przedpołudniowych Klient przebywa poza miejscem doręczenia przesyłki, proponujemy wybrać inne, np. miejsce pracy lub adres osoby, która będzie mogła odebrać przesyłkę w imieniu Klienta. Należy pamiętać, że realizacja zamówienia (w przypadku wybrania przedpłaty) rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 6. Dowód zakupu Towaru jest wystawiany do każdej przesyłki (nota rozliczeniowa albo faktura VAT). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta prosimy o zgłoszenie tego faktu, w celu uzupełnienia braków poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ranitasobanska.com. Dowód zakupu (nota rozliczeniowa/faktura VAT/paragon) umieszczany jest w foliowej przyldze, znajdującej się na przesyłce.

 

VII. KOSZTY DOSTAWY

Dostawy zamówionych Towarów realizowane są na terenie Polski za pomocą kuriera firmy GLS. Koszt dostarczenia przesyłki z Towarem do Klienta pokrywa Sprzedawca, tj.:

 1. w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy – koszy dostawy wynosi 0 zł.
 2. w przypadku płatności przy odbiorze – koszy dostawy wynosi 0 zł.

 

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI

 1. Klient, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Klienta od odbioru przesyłki). Aby zachować 14–dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Klienta oświadczenia lub za pomocą przykładowego formularza („Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy”). Klient może również poinformować nas o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą innego środka porozumiewania się ze nami, jako Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru), o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kliencie, prosimy odesłać zwracany Towar pod adres: OTCF S.A. ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli odeślesz Towar przed jego upływem. Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Kliencie, odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru. To znaczy dopuszczalne jest przymierzenie zakupionego Towaru oraz wykonanie takich czynności jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.

Kliencie, w przypadku podjęcia przez Ciebie zachowania (czynności) w stosunku do zakupionego Towaru, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

Kliencie, szczegóły techniczne i logistyczne dotyczące zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy znajdziesz w zakładce „Zwrot”.

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW. GWARANCJA.

W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może skorzystać z uprawnienia reklamacyjnego. W przypadku Towarów, na które została udzielona Gwarancja, Klientowi przysługują również uprawnienia wskazane w Gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Towaru. Warunki Gwarancji dołączane są do Towarów, których Gwarancja dotyczy.

Kliencie, reklamację należy złożyć w terminie 1 roku od dnia zauważenia przez Ciebie wady Towaru, nie później niż 2 lata od dnia, w którym Towar ten został Tobie wydany.

Kliencie, składając reklamację możesz zażądać:

 1. wymiany lub naprawy Towaru,
 2. obniżenia ceny lud odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

WYMIANA LUB NAPRAWA TOWARÓW

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na dokonanie wymiany lub naprawy Towaru, żądanie Klienta może okazać się dla nas:

 1. niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego Towaru)
  lub
 2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań, może wymagać z naszej strony poniesienia nadmiernych kosztów.

W wymienionych sytuacjach możemy odmówić lub zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. w przypadku, gdy Klient żądał wymiany możemy zaoferować naprawę, a w przypadku, gdy Klient zażądał naprawy - wymianę. Niezależnie od tego, Klient może również zmienić swój wybór i po naszej odmowie żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób (naprawa, wymiana). Klient może również skorzystać z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

OBNIŻENIE CENY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Kliencie, reklamując Towar możesz żądać odstąpienia od umowy, gdy wada towaru jest istotna lub obniżenia ceny. Żądając obniżenia ceny Klient powinien wskazać kwotę, o jaką jego zdaniem zdaniem należy obniżyć pierwotną cenę Towaru. Informujemy jednak, że jeśli jest to pierwsze żądanie Klienta złożone w ramach reklamacji danego Towaru, możemy zaproponować Klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się Klienta z nadmiernymi niedogodnościami. O ewentualnej propozycji poinformujemy Klienta niezwłocznie, a Klient może zadecydować, czy propozycja ta jest zgodna z oczekiwaniami Klienta.

Jeśli nie, Klient może zażądać zmiany propozycji (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba, że będzie ona:

 1. niemożliwa dla nas do spełnienia,
 2. nadmiernie kosztowna w porównaniu z drugim z możliwych żądań.

Kliencie, rozpatrzymy Twoją reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i w tym terminie poinformujemy Cię o decyzji reklamacyjnej w ustalony z Tobą sposób: w formie pisemnej, drogą wiadomości e-mail lub SMS. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje jej uznaniem za uzasadnioną.

Kliencie, dołożymy wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności. W przypadku uznania Twojej reklamacji za zasadną zwrócimy Ci koszty odesłania reklamowanego Towaru do nas.

Celem ułatwienia złożenia reklamacji Klient może skorzystać z procedury opisanej w zakładce „Procedura reklamacyjna”. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

 

X. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA:

 1. Komputer bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
 2. Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 3. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari. Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Klienta w Sklepie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W przypadku, gdy Klient dostarczy takich treści do Sklepu, przysługuje nam uprawnienie do ingerencji w dostarczoną treść, tj. w szczególności do usunięcia takich treści w całości lub w części lub ich zmianę.

 

XI. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Do skorzystania z Usługi Newsletter niezbędne jest:
  1. podanie przez Klienta jego adresu e-mail w Sklepie we właściwym polu oraz zaznaczenie pól o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów” i „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, w celu korzystania z usługi „Newsletter”

   lub
  2. w przypadku niezarejestrowanych Klientów zaznaczanie odpowiedniego pola o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów” przy podawaniu przez Klienta danych niezbędnych w celu zakończenia procesu składania zamówienia w Sklepie,
 2. W wyniku dokonania czynności, o których mowa powyżej, dochodzi do zawarcia bezterminowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez:
  1. kliknięcie w link rezygnacji z otrzymywania Newslettera, umieszczany w stopce każdego Newslettera, lub
  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ranitasobanska.com, lub
  3. telefonicznie pod numerem: 605 100 496.

Umowa ulega rozwiązaniu po upływie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

XII. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać w następujący sposób:
  1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ranitasobanska.com
  2. telefonicznie pod numerem 605 100 496
  3. pisemnie na adres korespondencyjny: OTCF S.A., ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka.
 2. Składając reklamację Klient powinien wskazać imię i nazwisko, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać.
 3. Ustosunkujemy się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce, ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka (dalej jako: „Spółka”).

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: iod@otcf.pl lub pocztą pod adres: OTCF S.A. ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka z dopiskiem: IOD.

 

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie). W przypadku kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta (BOK) OTCF S.A. informujemy, że prowadzone rozmowy mogą być nagrywane w celach zapewnienia możliwie wysokiej jakości obsługi, a także w celach dokumentacyjnych (na wypadek potrzeby udokumentowania treści rozmowy, jej przebiegu i dokonanych ustaleń), a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata), co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku kontaktu telefonicznego z BOK OTCF S.A. podanie danych jest również dobrowolne. Jeżeli nie życzysz sobie rejestracji rozmowy, prosimy o kontakt w inny sposób (np. drogą mailową).

 

Przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe: • mogą być ujawniane podmiotom zapewniającym na rzecz Spółki obsługę prawną i doradczą, • nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje dla sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Pliki cookie sesji.
  2. Pliki cookie preferencji i ustawień.
  3. Pliki cookie reklamy.
  4. Pliki cookie analityki.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 4. OTCF S.A. wykorzystuje również programy analityczne (np. Google Analytics).

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązujący

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go, zapisać na dysku urządzenia z którego korzystają (np. komputera) i sporządzić jego wydruk.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2017 roku.

  Archiwalne wersje regulaminów:
  Regulamin obowiązujący do dnia 09.01.2017